ការចែករំលែកផ្នែកព្យាបាលជំងឺក្រុមហ៊ុនក្រអូបនិងអាយុកាលរបស់ស្ត្រី

កំពុងថែទាំ!

ការរមលេក

ធ្វកធូ 2

ការរមលេក

[Youtube ]

ដើម្បីរៀនពីការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំក្រពេញរបស់អ្នកអ្នកអាចទាក់ទង Jennifer Nordin, CST, CASS សម្រាប់ការធ្វើពិគ្រោះយោបល់ឯកជន។ ប្រេងព្យាបាល។

ពិភាក្សារឿងនេះនៅក្នុងវេទិការបស់យើង

ភ្ជាប់ទៅប្រកាសនេះ: ” ការព្យាបាលដោយប្រើក្លិនក្រអូបនិងអាយុកាលរបស់ស្ត្រី

0/5

(0 ការពិនិត្យឡើងវិញ)

ការចែករំលែកកំពុងថែទាំ!

ការរមលេក

ធ្វកធូ 2

ការរមលេក

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.