ធ្វើសំលៀកបំពាក់ Merbaby

ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ Josephine ផ្តល់នូវរូបភាពនិងការណែនាំថតរូបដ៏អស្ចារ្យអំពីរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យសំលៀកបំពាក់ Merbaby អស្ចារ្យ!

ខ្ញុំចង់គិតថាប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាកូនស្រីនេះគឺជាប្រភេទនៃរឿងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើចំពោះគាត់ប៉ុន្តែអាឡស់កូនខ្ញុំគឺជាក្មេងប្រុសហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់តួនាទីយេនឌ័រដើម្បីធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាសំលៀកបំពាក់របស់មឺបប៊ី។

ឬខ្ញុំខ្ជិលពេកជាមួយម៉ាស៊ីនដេរមែនទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.