មានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលទំនងជាមានកូន

ដំបូងបានបិទមិនមែនខ្ញុំមិនមានផ្ទៃពោះទេ។

ខ្ញុំបានទៅរកគ្រូពេទ្យថ្ងៃនេះហើយនៅពេលលឺថាខ្ញុំមានកូនប្រុស 3 នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថា “គូស្វាម៉ីភរិយាដែលមាន 15% ទំនងជាមានកូនក៏ដូចជាកូនប្រុសដែលមានកូនប្រុស 3 នាក់មានត្រឹមតែ 10 នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ % ទំនង។ ”

Geez ។ សូមអរគុណ doc ។

សូមពិភាក្សា។ តើស្ថិតិនេះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.